Alla inlägg av Loic Manchec

KANALMUSEET INGÅR I CHRISTA-PROJEKTET

CHRISTA-projektet är ett EU-projekt och står för Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions. Tillsammans med nio andra europeiska länder har Sverige och Västra Götaland Regionen valt att ingå i projektet för att samarbeta kring  hållbar natur- och kulturturism. VG-Regionen har valt att framhäva industrisamhällets kulturarv och på så sätt öka besöknäringen i regionen.

VÄSTARVET och INNOVATUM driver projektet i VG-Regionen

Under perioden 2014-2016 pågick redan ett utvecklingsprojektet, Industrimuseum Västra Götaland vars syfte var att skapa en långsiktig samverkansform för industrisamhällets kulturarv i Västra Götaland. Inom ramen för projektet byggdes också upp en gemensam webbplats www.prismavg.se.  Från 2017 fortsätter samverkan inom plattformen men nu under namnet Prisma Västra Götaland.
Ett av de områden man samverkar kring är utveckling av besöksnäringen kopplat till industrihistoria och detta görs inom ramen för CHRISTA.
Övriga samarbetspartner i Västra Götaland är Nätverket för Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst (NAV) där Kanalmuseet ingår, Hembygd Väst (regionens fyra hembygdsförbund), Maritimt i Väst, Göteborgs Stads kulturförvaltning (genom Stadsmuseet), Borås kulturhistoriska museer, Riksarkivet/Landsarkivet i Göteborg samt Turistrådet Västsverige.

KANALMUSEET I HÅVERUD

I Västra Götaland finns ett stort antal industrihistoriska besöksmål. Merparten av dessa drivs av ideella föreningar, ett fåtal drivs av offentliga aktörer och några av privata aktörer.
Kanalmuseet, som drivs av Skålleruds Hembygdsförening, är ett av 13  besöksmål som ingår i en testgrupp. Ett första steg är att se till att besöksmålen har aktuell och intressant information i de digitala turistkanalerna som Västsverige.com och att samma information finns presenterad på www.prismavg.se. Man kommer också att göra en fortbildningssatsning för besöksmålen som bland annat innefattar Turistrådets digitala värdskapsutbildning. Målsättningen är också att stärka samverkan mellan besöksmålen och mellan dessa och andra resmål i närområdet.

Nyligen besökte Björn Ohlen från Västarvet, Henrik Olsson och Elin Sörensson från Innovatum Kanalmuseet. Man ville dels informera styrelsen om de olika kriterier som  museet måste uppfylla för att ingå i projektet och dels få en tydligare bild av museets utvecklingsmöjligheter samt vilka hjälpinsastser man kan erbjuda för att förverkliga målen.

Övriga besökmål som ingår i testgruppen är:

Repslagarmuseet, Ale kommun
Rydals museum, Marks kommun
Stenhuggarmuseet, Sotenäs kommun
Forsviks bruk, Karlsborgs kommun
Qvarnstensgruvan, Mariestads kommun
Tidaholms museum, Tidaholms kommun
Dahlénmuseet, Falköpings kommun
Glasets hus i Limmared, Tranemo kommun
Kanalmuseet i Håverud, Melleruds kommun
Fengersfors bruk, Åmåls kommun
Munkedals järnväg, Munkedals kommun
Vadsbo museums, Mariestads

Mer info finns på Västarvets hemsida.

Kanalmuseet har en fin samling av gamla båtmotorer, både inom- och utombordare …

Kanalmuseet har en mycket fin samling av gamla båtmotorer, både inom- och utombordare. Bland rariteter finns kända namn som Solo, Albin, Nike, Evinrude, Archimedes, Penta mm. Båtmotorerna är samlade i en monter som liknar en liten verkstad. Här finns även andra föremål som har anknytning till båtmotortillverkning och reparationer, gamla verktyg, gamla skyltar, mistlurar. I en annan del av museet kan man se en liten samling av verktyg som användes vid båttillverkning.

IMG_4020

Det fanns många varv längs Dalslands Kanal och utställningen ”Upperud- Ett maritimt centrum” visar betydelsen av varven i Upperud och detta även innan kanalen blev till. Det var ju fri segelfart från Vänern till Upperud.

En annan samling som Kanalmuseet innehar är alla bruksböcker från Upperuds Bruk som skänktes av Upperuds Herrgårds tidigare ägare, Leif Lundberg.  Bruksböckerna är från 1810-talet och framåt och beskriver räkenskaperna på bruket under 1800-talet. Dessa böcker ligger till grund till  boken ”Upperud-Ett maritimt centrum” skriven av Christian Aasrud och utställningen med samma namn på Kanalmuseet.

IMG_8473

I övrigt har museet fina samlingar av gamla ångmaskiner, slussritningar, gamla fotografier och kommer snart att kunna presentera unika glasbilder från sekelskiftet som har aldrig visats tidigare.

Läs mer om utställningen ”Upperud- Ett maritimt centrum här>>

Skans 453 är ett välbevarat pansarkanonvärn från 2:a världskrigets dagar

Skans 453 är ett välbevarat pansarkanonvärn från 2:a världskrigets dagar, insprängt i berget, på båda sidor omgivet av stridsvagnshinder
sk. draktänder. Skansen är belägen 1, 5 km norr om Håverud utmed Brudfjällsvägen intill Glycksjön.  Värnet skulle försvara landsvägen och järnvägen mellan Mellerud och Arvika vid en tysk invasion av Sverige från Norge.

På västra sidan av värnet, intill järnvägen har ett stort betongblock bevarats. Själva järnbalken som skulle fällas ner på betongblocket över järnvägen är dock borttagen. En mindre öppning i värnet vetter även mot väster.
På östra sidan sträcker sig ett fält med flera rader draktänder. Själva embrasyren i värnet är vänt mot landsvägen. Några stridsvagnshinder finns kvar även på andra sidan vägen där berget tar vid.

IMG_0774

Hela området som idag ägs av Skålleruds hembygdsförening var efter kriget ett omlastningsområde för Rågsjö kross som lastade kvartsit från det närliggande stenbrottet på järnvägsvagnar.  När Rågsjö kross slutade transportera kvartsiten på järnväg skänkte man hela området till Hembygdsföreningen.

IMG_0755

Inne i värnet har  Skålleruds Hembygdsförening inrett ett litet museum med föremål bl.a. från 2:a världskriget. Här finns militär- och lottakåruniformer, kommunikationsutrustning, fältsängar, attiraljer för fältkök, litteratur mm.

För mer information ring 0046 – (0)530-30624 eller mejla till kanalmuseet@telia.com

Upperud – Ett maritimt centrum, Utställningen har sin grund i boken med samma namn…

Utställningen ”Upperud- ett maritimt centrum” har sin grund i boken med samma namn, skriven av Christian Aarsrud, som behandlar den anslående utvecklingen av sjönäringen som ägde rum i trakten under 17- och 1800-talen. Förutsättningen gavs genom att Upperudsälven här mynnar i en vik av Vänern. Därmed uppstod en lastageplats, ursprungligen för timmer, men med järnbrukens etablering i Dalsland också med järnseglation, tackjärn in, stångjärn ut.

Upperud3

Upperuds bruk med dess seglation, varv och fartyg är här ett central ämne. Ett stort antal bruksböcker har lämnat unika inblickar i dessa frågor. De är delvis sammanvävda med Billingsfors bruk och Bäckefors bruk och deras motsvarande seglation, varv och fartyg. Under 1800-talets senare del uppstod i grannskapet dessutom en rad varv utan direkt anknytning till bruken. Bygden hade nåtts av en ny tidsanda, där entreprenörskap blev en frestande norm för välbeställda bönder. Det är alltså högst välmotiverat att tala om Upperud och trakten däromkring som ett maritimt centrum. Den fascinerande historien om denna epok i dalsländsk industrihistoria är idag i det närmast okänd.  Utställningen visar föremål, kartor, ritningar, från bl.a. varvet på Björkön som var ett av de största i slutet av 1800-talet.